Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Publiczne nr 74 w Szczecinie.

Inspektorem Ochrony Danych jest Izabella Zajączkowska
kontakt e-mail: iod@spnt.pl, nr telefonu 918522093.