Opłaty

Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu ustalona jest na podstawie Zarządzenia NR 262/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25.06.2018 oraz Uchwały NR XLI/1193/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 22.05.2018 i wynosi:

  • opłata za świadczenia i usługi opiekuńczo-wychowawcze wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego w wysokości 1 zł. za każdą rozpoczętą godzinę, (w godzinach 9.00 – 14.00 realizacja bezpłatnej podstawy programowej wychowania przedszkolnego),
  • opłata za wyżywienie dziecka w wysokości 6,50 zł. za każdy dzień roboczy,

 

Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu rodzice wpłacają na konto przedszkola:

PKO Bank Polski 28 1020 4795 0000 9302 0278 5202

Dokonując wpłaty należy podać imię i nazwisko DZIECKA oraz numer grupy. Opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu należy uregulować do 7-go dnia  następnego miesiąca