Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności BIP Przedszkole Publiczne Nr 74 w Szczecinie

Przedszkole Publiczne nr 74 w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Przedszkole Publiczne Nr 74 w Szczecinie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2007-01-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016-01-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych
 • brak dostępności mediów zmiennych w czasie

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-25
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Gorczak.
 • E-mail: pp74@miasto.szczecin.pl
 • Telefon: 914530197

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 74 w Szczecinie
 • Adres: 26 Kwietnia 3
 • E-mail: pp74@miasto.szczecin.pl
 • Telefon: 914530197

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

do budynku przedszkola prowadzi główne wejście, które jest ogólnodostępne w godzinach pracy placówki. Szerokość drzwi wejściowych nie jest dostosowana do potrzeb osób na wózkach inwalidzkich. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak wind osobowych.

 

Skip to content